Into the Whites

White Mountains, Alaska. November 2015